Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

11. Busene Have

Busene Have1:16.000
 
1 Gravhøjene ses tydeligst efter løvfald, hvor konturerne tegner sig i skovbunden.

Landskab: Kyst og nor

Tema: Tro og skik

Tid: Oldtid og vikingetid

Busene Have er del af Busene bys ejerlav, det anvendtes tidligere som græsningsareal for kvæg og heste og var indhegnet af diger. "Haven" er i dag en lille løvskov med strandkrat, ganske nær kysten. Den ligger på en præcist afgrænset morænebakke, som var den en ø midt i det omgivende, flade terræn. En "kultø" kan man kalde det, for kulturmiljøet Busene Have er en helt særlig kombination af natur, menneskelig formning af landskabet og rituelle spor med gravhøje, bautasten og skibssætninger. Skoven er ikke plejet, og dette giver sammen med de mange oldtidslevn stedet et mytisk præg. Man har fundet rige ofringer fra bronzealder og vikingetid i området, heriblandt den såkaldte Budsenebrønd, en offerbrønd fra yngre bronzealder, lavet af en udhulet ellestamme. Her lå blandt andet smykker af bronze og dyreknogler.

De 12 gravhøje er for de flestes vedkommende udaterede, men må formodes at stamme fra bronzealderen - en langdysse er dog fra tidlig bondestenalder. I haven står også en bautasten. Stenen har i vikingetiden fungeret som afmærkning af graven. Desuden findes to skibssætninger, og fra den ene stammer den såkaldte Mandemarkeskat. Skibssætninger kan ligesom bautasten markere grave - eventuelt 'tomme grave' eller kenotafer. Måske er det gravsteder for døde, der er omkommet udenlands og ikke bragt hjem.

Ud for Busene Have har man indtil for få år siden ved lavvande kunnet iagttage pæle og staver fra sildetønder. Det skulle være rester af ladepladsen Brøndehøje, der forsvandt i stormfloden i 1625.

En skanse afrunder visuelt området, før det åbne landbrugsland igen tager over. Skoven op til skansen har en særlig karakter: Træerne er lave af vækst, og vedbend har bemægtiget sig stammerne, som står stedsegrønne og danner vinterlige træ"kroner". Nogle af disse troldetræer har bautasten ved foden. Igen fornemmes en stemning af menneskelig indgriben i naturen. Skansen har en bred rampe, der går rundt og op ad skansens jordvold. Den femkantede skanse fik sin endelige form i begyndelsen af 1800-tallet, hvor den blev brugt i krigen mod englænderne.

SøgLitteraturLinksKontakt